Kamarai garanciavállalás

A kamarai garanciavállalás rendszerének célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés elsődlegességének megerősítése, a duális képzés kiszélesítése. Az Szt. előírása szerint, amennyiben a területileg illetékes gazdasági kamara ellenőrzési és minősítési folyamata által megfelelőnek nyilvánított képzőhely biztosított és ezáltal a tanulószerződés megköthető, a tanuló gyakorlati képzése a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg. A kamarai garanciavállalás rendszere jelentős mértékben elősegíti, hogy a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést.

A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen, ha a gazdasági kamara nem tudja külső gyakorlati képzőhelyen, szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni. A kamarai garanciavállalás legfontosabb dokumentuma az igazolás, amelyet a területi kamara akkor állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára. Ez teszi lehetővé a szakközépiskola vagy szakiskola számára, hogy iskolai tanműhelyben, vagy együttműködési megállapodás keretében gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről.

A kamarai garanciavállalás a jogszabály értelmezése alapján csak a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatának kezdetétől folyó gyakorlati képzésre vonatkozik. A kamarai garanciavállalás rendszerében a szakközépiskolában felnőttoktatás keretében tanulók is érintettek.

A kamarai garanciavállalás a szakgimnázium szakképzési évfolyamán folyó gyakorlati képzésére nem alkalmazható.

A kamarai garanciavállalás és az igazolás kiadása kiterjed az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésre is, azaz az Szt. 56. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában megadott összes esetre. Ennek megfelelően együttműködési megállapodás kötése is csak akkor lehetséges, ha a területi kamara kiadta az igazolást arról, hogy részéről nem biztosított a tanulószerződés-kötéséhez megfelelő képzőhely az adott tanuló számára.

Ha nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről. Ebben az esetben a tanulók gyakorlati képzése:

• iskolai tanműhelyben vagy

• külső gyakorlati képzőhelyen együttműködési megállapodás keretében valósulhat meg.

 

A kilencedik évfolyamon szervezett szintvizsgák eredményei a kamarai garanciavállalás rendszerére

Eredményes szintvizsga nélkül a tanulók gyakorlati képzése tanulószerződés keretében csak KTM-ben valósítható meg. KTM hiányában ez a szigorítás azt eredményezi, hogy később lehet csak tanulószerződést kötni, s addig – a szakközépiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamán megszervezett összefüggő szakmai gyakorlatot kivéve – iskolai tanműhelyben kell lenniük a tanulóknak.

Ha sikertelen szintvizsga esetén a tanuló gyakorlati képzése nem valósítható meg KTM-ben, akkor igazolás kiállítására kerül sor, mely az abban meghatározott tanév végéig vagy visszavonásig érvényes.

 

A kamarai garanciavállalás hatása az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati képzésre

A tanulószerződések megkötése a tanév során korábbi időszakra esik (lehetőség szerint május 31-ig), így az iskola hamarabb képet kap arról, milyen tanműhelyi kihasználtságra számíthat a következő időszakban – előre kalkulálhat az oktatóival. Fontos alapelv a tervezésnél és azt követően az igazolás kiadásánál is, hogy a gazdasági kamara figyelembe veszi az iskola kötelezettségeit, lehetőség szerint az igényeit, illetve a köznevelési törvény előírásai szerinti minimum létszámadatokat

Az előzetes szakmai egyeztetések során a területi kamarának az iskolával közösen kell kialakítani a legoptimálisabb elosztást. Ez azt jelenti, hogy a területi kamara az iskola szakmai véleményét és javaslatait figyelembe veszi, ugyanakkor a cél az, hogy az arra alkalmas tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést. Azon a tanulók számára, akiknek a szakmai elméleti és gyakorlati felkészültsége hiányos, illetve általános képességeik nem megfelelőek, iskolai felzárkóztatás keretében kerülhet sor a munkaerőpiaci kompetenciák, gyakorlati készségek megfelelő szintű fejlesztésére, tekintettel arra, hogy az iskola rendelkezik a megfelelő szakmai, pedagógiai és módszertani ismeretekkel, tapasztalatokkal.

 

Kamarai garanciavállalás dokumentuma: a kamarai igazolás

A területi kamara akkor állítja ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára. Ez teszi lehetővé az iskola számára, hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről az iskolai tanműhelyben vagy együttműködési megállapodás keretében. Az igazolás kiállításának határideje: minden év június 15., de legkésőbb a folyó tanév összefüggő gyakorlatának kezdete. Az iskola ebben az időpontban már biztosan kalkulálhat a következő tanévre vonatkozó tanműhelyi adatokkal. Az igazolást követően a területi kamara aktívan nem avatkozik bele a rendszerbe, az esetleges későbbi tanulószerződés-kötések szórvány jellegűek.

Az igazolások a már megkötött tanulószerződések figyelembevételével az abban meghatározott tanév meghatározott időszakára vagy a meghatározott időszak részidőszakára kerülnek kiadásra.

Igazolás kiállítására kerül sor az iskola számára, ha a tanulószerződés megszűnik a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnése vagy gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltása miatt, vagy közös megegyezéssel, illetve (azonnali hatályú) felmondással, továbbá nem biztosított a megfelelő képzőhely.

Az iskola számára kiállított igazolás érvényes

• az abban meghatározott tanév végéig vagy

• visszavonásig

Abban az esetben, ha a tanuló az igazolás kiállítását követően vagy az abban megjelölt időpontot megelőzően tanulószerződést köt, a területi kamara az igazolást visszavonja.

Kamarai igazolás kiállításának folyamata

A kamarai igazolások kiadásához és tanulószerződések megkötéséhez szükséges adatokat az iskolai adatszolgáltatás keretében az iskolák kötelesek a területi kamarák részére bocsátani minden évben legkésőbb március hónap utolsó munkanapjáig.

Az adatszolgáltatást követően a kamara személyes ügyfélkezelés keretében valamennyi, potenciális tanulószerződés-kötőt felkeres, hogy összekapcsolja a gyakorlati képzésben részt venni kívánó tanulókat a gyakorlati képzőhelyekkel. Az előkészítés során összegyűjti azokat az adatokat, amelyek az igazolás kiadáshoz szükségesek.

Amennyiben a tanulószerződés megkötésére nem kerül sor, mert a kamara nem talál megfelelő gyakorlati képzőhelyet a tanuló számára, elkészíti az országos sablon alapján a megfelelő időszakra vonatkozó igazolást. Ezt a központi online nyilvántartási rendszerből nyomtatja, és 1-1 példányban kiküldi az elméleti képzést végző iskola, annak fenntartója, valamint a tanuló vagy – kiskorú tanuló esetén – a tanuló törvényes képviselője számára.

Adatszolgáltatási kötelezettség a kamarai garanciavállalás működtetéshez, valamint a tanulószerződés megkötésének elősegítéséhez (minden év március utolsó munkanapjáig)

Az Szt. 87.§-a adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódóan a szakképző iskolák számára tanulóikra vonatkozóan. Az adatok továbbításának az illetékes gazdasági kamarák felé minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig meg kell történnie, a kért adatokban bekövetkezett változásról pedig a változást követő öt munkanapon belül kell tájékoztatást nyújtaniuk az iskoláknak.

Az adatközlés a következőkre terjed ki:

• a tanuló természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, oktatási azonosítója, elérhetősége) valamint törvényes képviselőjének neve, lakcíme és elérhetősége,

• a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatai (neve, székhelye, elérhetősége, oktatási azonosítója, törvényes képviselőjének neve)

• az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezése és a képzési idő,

• a tanuló által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítése, a tanuló évfolyama, szintvizsgája, érettségije

• a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adat.

Kapcsolódó dokumentumok:

A kamarai garanciavállalás dokumentumai