Jó hír több Katából kieső vállalkozásnak: csökken az EKHO

2022.08.10.

Megjelent a Kormány 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról. Tevékenységtől és bevételtől függően több volt Katás vállalkozásnak nyújthat ez megoldást.  A kormány döntés alapján szeptember 1-jétől csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke. 

 

Ezért az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri az ekhót választani. Nemcsak az adóteher alacsony, hanem az adminisztráció is. Az érintettek ekhós jövedelme ugyanúgy szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezért nem az ekhósoknak kell a "papírmunkával bíbelődni" ezt a terhet az adatot szolgáltató kifizetők leveszik a vállukról.

Az éves bevételi határ az ekhót választók esetén "normál foglalkozás" mellett évi 60 millió forint, feltéve, hogy a minimálbérig normál módon megtörténik az adó- és járulékterhek megfizetése. Amennyiben egy művész jövedelme az éves minimálbért nem éri el, mert például csak négy órában foglalkoztatják, akkor az ekhós bevételt arányosítani kell, így esetében az éves bevételi határ 30 millió forint.

További előny, hogy az szja megfizetőjeként jogosult lesz az adóalap-kedvezményekre, például a családi adókedvezményre vagy a betegségek után járó személyi kedvezményre.

 

15 százalékos ekhóból 9,5 százalék az szja, a többi tb-járulék, mivel ezt a nyugdíjasoknak nem kell megfizetniük, esetükben az ekho mértéke 9,5 százalék.

 

További fontos könnyítések:

A most megjelent kormányrendelet eltörli a könyvvizsgálati kötelezettséget a katás cégek esetében. A közkereseti társaságok, a betéti társaságok, az egyéni cégek és az ügyvédi irodák a kata megszűnésével átkerülnek a számviteli törvény hatálya alá, az érintettek azonban ezúttal mentesülnek a nyitómérlegük könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól, ezzel könnyebbé válik az adminisztráció és a könyvvizsgálat költségét is megspórolhatják.

 

A másik könnyítés a katás cégek korlátlanul felelős tagját, jellemzően a betéti társaságok beltagját érinti. A katás cégnek nem kell megvárni a cég egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését, mert már az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének a napjától nyilvántartásba lehet venni egyéni vállalkozóként a korlátlanul felelős tagot (beltagot). Így a katás betéti társaság beltagja akár már a rendelet kihirdetését követően átalányadózó egyéni vállalkozó lehet.

 

A Kormány 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról 

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.)
3. § (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni.

(2) Az Ekho tv. 4. § (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a közteherfizetési kötelezettségét az Ekho tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.

2. § A kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adóalanyiság választására nem jogosult vagy azt nem választó, 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 50–56. §-a szerinti átalányadózás 2022. szeptember 1-jétől történő választása esetén 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett egyéni vállalkozói bevétele tekintetében a rá vonatkozó – az Szja tv. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – bevételi értékhatár harmadáig alkalmazhatja az átalányadózást, azzal, hogy az Szja tv. 50. § (7) bekezdésének rendelkezését nem alkalmazza.

3. § A 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

4. § (1) Ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó betéti társaság, közkereseti társaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) az egyszerűsített végelszámolását az állami adó- és vámhatósághoz 2022. szeptember 30-ig bejelenti, a gazdasági társaság kisadózóként bejelentett tagja a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolásának az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentése napjától az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltétel hiányában is felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba.

(2) Az egyszerűsített végelszámolás bejelentésére az (1) bekezdésben előírt határidő az egyéni vállalkozói nyilvántartásba történő felvétel szempontjából jogvesztő.

(3) Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv törli az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból, ha a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolása a gazdasági társaság megszűnése nélkül ér véget, ideértve, ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik.

5. § (1) E z a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és a 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) E z a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.