Képzőhely ellenőrzés Szakképzési munkaszerződéses tanulókra vonatkozóan

A duális képzőhely megfelelősgét Nyilvántartásba vétel során vizsgáljuk, amelyről Értesítést állítunk ki a nyilvántartásba vételről.
A már folyó képzést Hatósági ellenőrzés során vizsgáljuk és Hatósági bizonyítványt állítunk ki az eljárásról.
 

Nyilvántartásba vétel:

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amelyet

 • a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy
 • a duális képzési célt szolgáló telephelye

szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.
A nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatvány a lap alján elérhető.. Amennyiben a kérelem nem a közzétett dokumentum benyújtásával történik, a bejelentés abban az esetben fogadható el, ha abból a nyilvántartásba vételi kérelem ténye megállapítható.

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező
• megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
• vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,
• telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá
• tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

Az ellenőrzésben részt vevő kamarai és szakképző iskolai szakértők helyszíni szemle során ellenőrzik a jogszabályi feltételeket. A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek
(gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma KKK-jában meghatározott eszközjegyzék szerint történik.
Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába, amely közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A bejegyzés tényéről írásos úton értesíti a duális képzőhelyet.
A nyilvántartásba vételnek meg kell előznie a szakképzési munkaszerződés megkötését, leghamarabb egyidejűleg kerülhet sor erre és a szakképzési munkaszerződés megkötésére.
A nyilvántartásban szereplő szervezetek jogszabályi kötelezettsége a nyilvántartott adatokban bekövetezett változások 15 napon belül történő jelentése a nyilvántartást vezető szerv részére. A nyilvántartásban szereplő adatok javítására, kiegészítésére, bővítésére irányuló kérelmet a szervezetnek a területi kamarához írásban kell benyújtani.
A duális képzőhely megszűnése esetén a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a duális képzőhelyet törli a nyilvántartásból.

 

A területi kamara hatósági ellenőrzése a szakirányú oktatás során

A szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzését is a területileg illetékes kamara végzi.

Hatósági ellenőrzésre a duális képzőhelyek körében, a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor.
A hatósági ellenőrzés elrendelését a területi kamara az alábbi esetekben kezdeményezi:

 • a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) írásbeli megkeresésére,
 • a tanulóval tanulói jogviszonyban álló szakképző intézmény írásbeli megkeresésére,
 • a nyilvántartásban szereplő képzőhely írásbeli megkeresésére,
 • hivatalból, éves ellenőrzési terv alapján.

A területi kamara a szakirányú oktatás ellenőrzése során szemle keretében az alábbiakat ellenőrzi a szervezetnél:

 •  rendelkezik-e a szakirányú oktatás folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, különös tekintettel a KKK teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszközjegyzékben foglaltak meglétére,
 •  a szakirányú oktatást a szakmára kiadott programtanterv szerint folytatja-e,
 • hogy a duális képzőhely a szakképzési munkaszerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e,
 • továbbá az alábbi feltételek teljesülésére:

          − a duális képzőhely oktatójának alkalmazási feltételeire,
          − az egy időben maximálisan oktatható tanulói létszámra,
          − az összesen oktatható tanulói létszámra,
          − a tanulói terhelésre,
          − a tanulói kedvezmények és juttatások (munkabér) biztosítására,
          − az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre,
          − a foglalkozási napló vezetésére,
         − az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartására.

 

Összefoglaló a duális képzőhely szakirányú oktatással összefüggésben jelentkező feladatairól

A duális képzőhely tehát

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel,
 • megköti a szakképzési munkaszerződést a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel, amelyet feltölt a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe,
 • biztosítja az Szkt.-ban meghatározott juttatásokat,
 • tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy javára felelősségbiztosítást köt,
 • kidolgozza szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, amelyet feltölt a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe,
 • kidolgozza az értékelésre és minősítésre vonatkozó szempontokat,
 • a szakmai gyakorlat időarányos megvalósulásáról foglalkozási naplót vezet, amelyet feltölt a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe,
 • nyilvántartja a tanulói mulasztásokat,
 • értékeli és minősíti a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel.

 

További részletes leírást talál a duális képzőhelyek feladatairól IDE kattintva.

A szükséges dokumentumokat IDE kattintva találja.

Nagy Renáta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Duális képzési tanácsadó
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
+36 36 429-612 120-as mellék
+36 20 480 - 4182
E-mail cím: 
renata.nagy@hkik.hu