Összefüggő nyári gyakorlat együttműködési megállapodással

Frissítve: 2020.05.19.

Nyári gyakorlat együttműködési megállapodással

Az Együttműködési Megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg: 

A, szorgalmi időre (szeptember 2. - június 15.) kötött együttműködési megállapodás: az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban. 

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. - augusztus 31.): ez esetben kizárólag a szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás.

A gazdálkodót terhelő kötelezettségek szempontjából az a különbség a két gyakorlattípus között, hogy a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat. Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak.

 

Tanulói juttatás összege:

A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér (bruttó 161.000 Ft 2020-ban) 15 %-ának1,3 – szorosa, vagyis a minimálbér 19,5%-a, ami 2020-ban 31.395 Ft/tanuló/hó. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 7848,75 Ft/tanuló/hét 2020-ban. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) A 2020. évi együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni. 

A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést, pénztári kifizetéssel is történhet. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

Szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételei

Együttműködési megállapodás alapján az összefüggő nyári szakmai gyakorlatra elszámolható támogatás mértéke tanulónként: Igénybe vehető normatíva összege (480 000 Ft/130): 3 692 Ft/tanuló/nap. (A foglalkozási napló a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.)

Nincs bejelentési kötelezettség a NAV felé

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított).

Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes jövedelem, illetve bevétel.

Hiányzás és pótlás az összefüggő szakmai gyakorlatról

A szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt (orvosi igazolás - táppénzes papír, amit a munkahelynek kell leadni) és igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 20 %-át - a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette, azaz magasabb évfolyamra nem léphet. Az igazolatlan mulasztás pedig nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 5 %-át. A mértéket meg nem haladó esetben az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles a következő tanév kezdetéig. Ha az igazolt mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 20 %-át, (de igazolatlan mulasztás nincs), akkor a következő tanév megkezdéséig pótolni kell az előírt gyakorlati követelményeket.

Egyéb, kötelező tanulói juttatások:

Gyakorlati képzőhely biztosítja:

 • munkaruha és egyéni védőfelszerelés (abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett, ajánlott 400-500 Ft/nap összegű juttatás adása)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Iskola vagy fenntartója biztosítja:

 • felelősségbiztosítás
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

A gyakorlati képzőhelynek az alábbi dokumentumokkal kell rendelkeznie:

 • Együttműködési megállapodás: 1 példány a területileg illetékes gazdasági kamara által ellenjegyezve
 • Munkavédelmi-, balesetvédelmi, tűzvédelmi napló: a gyakorlatot teljesítő tanuló aláírásával igazolja, hogy az oktatást megkapta.
 • Foglalkozási Napló, melyben naprakészen nyomon követhetőek a tanuló adatai, a gyakorlat tevékenysége napi bontásban és a tanuló értékelése. A foglalkozási napló, a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.
 • Jelenléti ív: minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat. 

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú (18 életévét be nem töltött) tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.
Fontos tudnivaló, hogy csak azon tanulók után lehet érvényesíteni a támogatás mértékét, akinek gyakorlati foglalkoztatására a gyakorlati képzőhely a szakképző intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, s azt a kamara a hivatalos nyilvántartásba vette, s aláírásával ellenjegyezte. Ennek hiányában a vállalkozás nem jogosult semmilyen támogatás igénybevételére.

Fontos azonban, hogy a gazdálkodók, csak és kizárólag olyan tanuló után érvényesíthetnek havi csökkentő tételt, aki NAPPALI munkarendben tanul, és aki után az iskola is állami képzési támogatást kap. A gazdálkodók ennek ellenőrzése érdekében kérjenek a képzőktől a tanulók iskolai státuszáról (államilag támogatott, vagy nem támogatott) és munkarendjéről minden esetben igazolást.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (1. rész 22. fejezet 30. § 1. bekezdés) arról rendelkezik, hogy a tanítási év utolsó napját követően a szakképző iskolában legalább harminc nap összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

A gyakorlat megszervezése során különös tekintettel kell lenni továbbá arra, hogy a tanuló az összefüggő nyári gyakorlaton keletkezett mulasztását pótolni tudja. A gyakorlat befejezése és a tanév vége között célszerű tehát, pár napot kihagyva biztosítani az esetleges hiányzások pótlásának lehetőségét.

Egyéb információk a visszaigényelhető támogatás mértékéről

  • Azon szakképzési hozzájárulásra kötelezett kis- és középvállalkozások, akik együttműködési megállapodás mellett tanulószerződéssel vagy duális képzés keretében hallgatói munkaszerződéssel is fogadnak tanulókat, ők a tanulószerződéseken és hallgatói munkaszerződéseken túl, az együttműködési megállapodások után is teljes összegben érvényesíteni tudják a támogatást, adott esetben vissza is igényelhetik.
  • Amennyiben nem minősül kis- és középvállalkozásnak és az alap és kiegészítő csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, úgy legfeljebb a tanulószerződéses tanulók és a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés után és csak az alapcsökkentő tételt igényelheti vissza.

2018. január 1-től bizonyos ágazatokban az egyéb szervezeteknek is lehetőség nyílt a képzési normatíva igénybevételére együttműködési megállapodás esetén is.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az Együttműködési megállapodás formanyomtatványai