Változások a Tanulószerződésben

A Tanulószerződés után visszaigényelhető adókedvezmény 2021.01.01-től megváltozik!

2021. január 1-jétől a kiegészítő normatívák (beruházási, oktatói, tanműhely fenntartási) igénybevételére a jogszabály alapján nincs lehetőség, ezek részben beépültek az önköltség összegébe.

2021. január 1-jétől a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető
a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként számított összegével.

A kedvezmény összege: önköltség × szakmai súlyszorzó / 254 = Egynapi önköltség

Az egynapi önköltséget meg kell szorozni az adott hónap képzési napjainak számával, így megkapjuk a havi önköltséget.
(a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)

A Tanulószerződések után járó adókedvezmény 2021.01.01-től, szakmánkénti bontásban
IDE KATTINTVA érhető el.

A 20%-os „sikerdíj” itt is számításba vehető!
A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és Szkt. átmeneti rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett. De fontos, hogy a 20%-os kedvezmény érvényesítése csak 2021.01.01-től számolható. Visszemenőleges hatálya nincs.

Tanulószerződés kötésének lehetősége 2020. szeptembertől

A tanulószerződések kötésével kapcsolatban a továbbiakban az Szkt. átmeneti rendelkezéseitkell figyelembe venni.
A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében

 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és
 • más jogszabály az Szkt. hatálybalépését megelőző napon, azaz 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
 • a tanuló tanulmányai befejezésére,
 • a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
 • a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
 • a tanuló juttatásaira.

Ez alól kivételt képez szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló.

A fenti feltételnek megfelelő tanulóval, kifutó rendszerben a
• szakképző iskolában – évfolyamismétlés nélkül – a 2021/2022-es tanévben,
• technikumban a 2023/2024-ben köthető még utoljára a korábbi szabályozás alapján tanulószerződés.

Mivel a tanuló a tanulmányait a korábbi szabályok szerint jogosult befejezni, a képzésre jogosult, nyilvántartott vállalkozás köthet vele tanulószerződést.
2020. szeptember 1-jétől a képzésbe belépők esetében már 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyról beszélünk, rájuk már az Szkt. szabályai vonatkoznak.
A korábbi szabályozás alapján megkötött tanulószerződésekre vonatkozó elszámolást illetőn szintén az Szkt. átmeneti rendelkezéseit kell figyelembe venni az alábbiak szerint:

 • a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzési hozzájárulásfi zetési kötelezettséget az Szht. és az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, megállapítani és bevallani,
 • 2021. január 1-jétől pedig a szakképzési hozzájárulásra kötelezett – gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő tanuló esetében – az Szkt. szerinti szakképzési hozzájárulás-fi zetési kötelezettségét akként teljesíti, hogy
  − a régi Szt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve részszakképesítéshez kapcsolódóan az Szkr. 4/A. mellékletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,
  − a szakirányú oktatás alatt a régi Szt. szerinti gyakorlati képzést,
  − szakma alatt a régi Szt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést,
  − szakképzési munkaszerződés alatt a régi Szt. szerinti tanulószerződést kell érteni.

A tanulószerződéses tanuló társadalombiztosítási jogállása és juttatásai

A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló a társadalombiztosítás rendszerében biztosított.
A biztosítotti bejelentést ’T1041 számú adatlapon a NAV területileg illetékes szervéhez elektronikusan, vagy papír alapon kell benyújtani. Az elektronikus benyújtás feltétele az ügyfélkapun történő előzetes regisztráció. A biztosítotti bejelentést főszabályként a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni. A biztosítás kezdetére vonatkozóan a bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesítenie a foglalkoztatónak. A tanulószerződés megszűnése esetén a biztosítotti nyilvántartásból történő kijelentést a tanulószerződés megszűnését követő 8 napon belül kell teljesíteni.
Ugyancsak bejelentési kötelezettség párosul a tanulószerződés szünetelésének tényéhez is, ebben az esetben is a szünetelést megkezdését követő 8 napon belül kell a bejelentést megtenni.

Nagyon fontos, hogy a tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés nem minősül munkaviszonynak, a biztosítotti bejelentésen a 1130-as kód használatával kell a jogviszony létesítését, megszűnését bejelenteni. A kitöltött adatlap papíron történő benyújtása személyesen vagy postán történik. Papír alapon történő bejelentéskor két példányt kell készíteni és ezt a két példányt kell benyújtani. Az adatlap ügyfélfogadási időben személyesen leadható a NAV illetékes megyei igazgatósága ügyfélszolgálatán vagy feladható postán a NAV területileg illetékes megyei igazgatóságának címezve.
A tanulószerződés esetében a tanulót a biztosítotti státusza miatt járulékfizetési kötelezettség terheli. Az Szkt. átmeneti rendelkezése (125. § (3) bekezdés) szerint a tanuló a járulékfizetési kötelezettségének a régi Tbj. 2019. december 31-én hatályos szabályai szerint tesz eleget. Tehát nem 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot, hanem 17 százalék mértékű járulékfizetési kötelezettséget teljesít, amelyből 3 százalék a pénzbeli, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék és 10 százalék nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség.
A duális képzőhely mint foglalkoztató szintén a 2019. december 31-én hatályos szabályokat alkalmazva 17,5 százalék mértékű szociális hozzájárulási adót fizet. A jelenleg hatályos szabályok szerint ezért nem mentesül a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alól.

Együttműködési megállapodás kötésének lehetősége 2020. szeptembertől

Az együttműködési megállapodás – a tanulószerződéssel szemben – 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetében – a gyakorlati képzés együttműködési megállapodással történő megvalósítására is az Szkt. átmeneti rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az átmeneti rendelkezések figyelembevételével a tanuló befejezheti úgy a tanulmányait, hogy a gyakorlati képzésére együttműködési megállapodás keretében kerül sor.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettséget az Szht. és az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, megállapítani és bevallani.
Az új szakképzési jogszabályok által meghatározott rendszerben az együttműködési megállapodás fogalma már nem ismert, az együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés normatívájának szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolhatóságáról az Szkt. nem rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2021. január 1-jétől kezdődő időszakban az együttműködési megállapodás keretében lebonyolított gyakorlati képzéssel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, az ilyen képzés költségeivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem csökkenthető.