-
    

Kérdések és válaszok a kötelező kamarai regisztrációról

2012. február 12.

 

Kötelező a kamarai regisztráció felszámolás alatti cégek estében? 

 Kell-e regisztrálniuk a lakásszövetkezet, egyesület, vadásztársaság, vízgazdálkodási társulat jellegű szervezeteknek? 

 Kérdésem az lenne, hogy csak az állatorvosok kivételek a regisztrálás alól, vagy ez a magán orvosokra (pl. fogorvos) is érvényes.

 Tisztázni szeretném, hogy nekem aki tervezéssel, szakértéssel foglalkozó egyéni vállalkozóként a Magyar Mérnöki Kamaránál vagyok nyilvántartásba véve, akkor miért kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál is regisztrálni magam?

 Az egészségügyi vállalkozásoknak kell regisztrálni? 

 Budapesten van cégem székhelye, de a HKIK-nál vagyok kamarai tag. Hol regisztráljak és hova fizetem a kamarai hozzájárulást? Gondolom a tagdíjat továbbra is a HKIK-nak.

 A takarékszövetkezetnek is regisztrálnia kell?

 Hová kell utalnom a kamarai hozzájárulás összegét?

 A szellemi szabadfoglalkozásúaknak kell-e regisztrálni?

 Klaszterek számára is kötelező a regisztráció?

 Cégem mezőgazdasággal és élelmiszeriparral is foglalkozik. Kell regisztrálnom?

 Cégünknek számos telephelye és fióktelepe van országszerte. Most minden megyei kamaránál regisztrálnunk kell? Lehet ezt egy helyen intézni?

 HKIK tagja vagyok évek óta. Kell regisztrálni?

 Ha egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét, akkor van-e regisztrációs kötelezettsége?

 A regisztráció előfeltétele, előszobája az önkéntes tagságnak? 

 A kötelező kamarai tagság csak az 5000 Ft regisztrációs díjfizetéssel jár?

 Nem tudom, hogy egyesületnek és alapítványnak is regisztrálnia kell?

 Már regisztráltam a kötelező építőipari regisztrációba a kamaránál tavaly. Most megint kell?

 A kamarai hozzájárulás összegét hogyan fizethetem meg?

 Hogyan fizethetek, ha nincs bankszámlája a vállalkozásomnak?

 Fizethetem-e a kamarai hozzájárulást „sárga csekken”?

 Kapok-e számlát a befizetett kamarai hozzájárulásról?

 Januárban regisztráltam és megfizettem a kamarai hozzájárulás összegét. Februárban a cégbíróságnál változtak az ügyvezető személyére vonatkozó adatok. Módosítani kívánom a kamaránál nyilvántartott adataimat. kell-e újra megfizetnem a hozzájárulást?

 Milyen következményei vannak a kamarai hozzájárulás meg nem fizetésének?

 Önkéntes kamarai tag vagyok, nekem is meg kell fizetni a kamarai hozzájárulás összegét?

 Széchenyi Kártyát igényelek, köteles vagyok megfizetni a kamarai hozzájárulás összegét?

 Nem vagyok a kamarának önkéntes tagja, de ilyen tagsági viszonyt kívánok létesíteni. Engem is megillet a tagdíjkedvezmény?

Vissza

 

 Kötelező a kamarai regisztráció felszámolás alatti cégek estében?

 

Az említett gazdálkodó szervezetekre a kamarai nyilvántartásba vételre és a kamarai hozzájárulás megfizetésére vonatkozó rendelkezések hatálya kiterjed, tehát kötelező a regisztráció. Az alább idézett rendelkezésekből következik, hogy e gazdálkodó szervezeteket a törvény nem sorolja fel a kivételek között. A felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek működő vállalkozásnak minősülnek mindaddig, amíg nem törlik a cégjegyzékből, vagy az egyéni vállalkozást a nyilvántartásból. E gazdálkodó szervezetek,  - ha korlátázottan is -  gazdasági tevékenységet folytatnak, és mérlegbeszámoló készítésére is kötelezettek. A kamarai nyilvántartásnak egyik célja az is, hogy az ilyen gazdálkodó szervezetek e minőségük megjelölésével abban szerepeljenek.

 

A kamarai hozzájárulás a törvény szerint köztartozás, amit meg nem fizetés setén az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

 

„8/A. § (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles a székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

 

(2) A 2. § d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti bejegyzés kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti kamarai nyilvántartást nem vezet, az agrárkamarára a 8. § (2a) bekezdése a 34. § (1) bekezdés b) pontja és a 34/A. § nem alkalmazandó.

 

45. § (1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) hatálybalépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 8/A. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

8/A. § (5) Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a főtevékenysége szerint illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.

 

34/A. § (1) A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.

 

(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.”

Vissza

 Kell-e regisztrálniuk a lakásszövetkezet, egyesület, vadásztársaság, vízgazdálkodási társulat jellegű szervezeteknek?

 

A fentiek alapján nem kell nyilvántartásba venni annak ellenére sem, hogy pl. a vízgazdálkodási társulat a rá vonatkozó törvény szerint cégbejegyzésre kötelezett, de a kamarai törvény szerint nem minősül gazdálkodó szervezetnek.

 

Gktv. 8/A.§ (1) bekezdése szerint a kamarai nyilvántartásba vételre a „cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet” és az „egyéni vállalkozó” köteles. A gazdálkodó szervezet fogalmát a Gktv. az alábbiak szerint határozza meg:

 

„2. § E törvény alkalmazásában

 

a)      gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, továbbá az agrár- és vidékfejlesztési támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő;”

 

A „kötelező kamarai regisztráció” hatálya nem terjed ki az agráriumra, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági alaptevékenységet folytató vállalkozásokra, a hozzá közvetlenül kapcsolódó feldolgozó és kereskedelmi tevékenységekre sem. (E tevékenységek részletes felsorolását a „TEAOR 2008” és a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelettel megállapított ÖVTV tartalmazza.)

Vissza

 Kérdésem az lenne, hogy csak az állatorvosok kivételek a regisztrálás alól, vagy ez a magán orvosokra (pl. fogorvos) is érvényes.

 

Nem kötelező a regisztráció az alábbiak szerint:

A kamarai nyilvántartásba vételre és a kamarai hozzájárulás fizetésére a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek (8/A.§ (1) bekezdés).

  • Kivétel ez alól a főtevékenységként mezőgazdasági, erdőgazdasági és halászati tevékenységet folytatók.

  • További kivétel az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alábbi 2.§ (2) bekezdése alapján áll fenn:

„(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni

 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,

b) a magán-állatorvosi tevékenységre,

c) az ügyvédi tevékenységre,

d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,

e) a közjegyzői tevékenységre,

f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.”

Vissza

 Tisztázni szeretném, hogy nekem aki tervezéssel, szakértéssel foglalkozó egyéni vállalkozóként a Magyar Mérnöki Kamaránál vagyok nyilvántartásba véve, akkor miért kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál is regisztrálni magam?

 

Elsőként rögzíteni kell, nem kamarai tagságról van szó a regisztráció kapcsán, hanem a működő vállalkozásokat tartalmazó olyan vállalkozói regiszter megalkotásáról, amely mind a vállalkozások, mind az állami szervek, önkormányzatok, mind a szakmai szervezetek munkáját segítenie kell. Az év júniusától ezért a magyar működő vállalkozásokat tartalmazó kamarai regisztrációnak a törvény szerint nyilvánosnak, ingyenesnek és elérhetőnek kell lennie.

 

Magyarországon igen "speciális" a hivatásrendi kamarák tagsági intézménye. Normális helyzetben az adott hivatás végzésére jogosult TERMÉSZETES SZEMÉLY az, aki a megfelelő végzettséget megszerezte, a szakmai munkát elvégezve, részt véve a kötelező továbbképzéseken a hivatásrendi kamara (az adott hivatás önkormányzati szervezete) tagja lehetne. Csakhogy a hivatásrendi kamarák átvett állami feladataihoz nemigen érkezik az elvben fizetendő állami támogatás, ezért úgy rendelkeztek, hogy az adott hivatás végzésére jogosult vállalkozás is lehessen hivatásendi kamarai tag - persze magasabb tagdíj mellett, amely ellensúlyozza az állami megtakarítások terhére (nem) érkező állami támogatás kiesését. ( néhány hivatásrendi kamarában ez már a korr. netto árbevétel 2,5 %-a!!!).  Ez a helyzet sok más tekintetben is jogi problémákat vet fel. Ebből az aspektusból a végleges megoldás rendezése valószínűleg egyértelműen a természetes személyek kamarai tagságának elrendelése lesz - az állami megtakarítások terhére folyósított biztos források mellett.

 

Másrészt, a kereskedelemi és iparkamara feladata - nagyon sok más téma mellett - a gazdaság egészének figyelemmel kísérése, amelybe logikusan, szektortól függetlenül, MINDEN EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁS beletartozik. A hivatali rend alapján a hivatásrendi vállalkozói kamarai tagok ugyanúgy teljesítik a NAV, a KSH, az önkormányzat stb. felé az adatszolgáltatási kötelmeiket, attól függetlenül, hogy hivatásrendi kamarai tagok. Ezért a kereskedelemi és iparkamara közfeladatai tekintetében ugyanúgy a teljes vállalkozói kör adatszolgáltatását, (regisztrációját) rendelte el az Országgyűlés.

 

Harmadrészt a gazdaság egészének és szektorainak elemzése, és a gazdasági törvénykezésben működő kamarai feladatok elképzelhetetlenek, ha a gazdaság jelentős részét alkotó vállalkozások "kivételek". Ugyanúgy a szakember utánpótlás kötelező kamarai előrejelzési rendszere, az üzleti forgalom biztonságának emelése - sok más mellett - szintén elképzelhetetlen, ha nem teljeskörű a regisztráció.

 

Negyedrészt a regisztráció egyik legfontosabb feladata, hogy a vállalkozások versenyképességét növeljük, vagyis számukra célzottan tudjuk a fejlődésüket szolgáló információkat, lehetőségeket eljuttatni, projektekbe bevonni őket. Függetlenül attól, hogy hivatásrendi kamarai tagok, vagy sem.

Vissza

 Az egészségügyi vállalkozásoknak kell regisztrálni?

 

A törvény szövege egyértelmű: minden egyéni és társas vállalkozásnak regisztrálnia kell a kereskedelmi és iparkamarában. Ez egyben azt jelenti, az összes (kötelező tagságú) hivatásrendi kamara (orvosi, gyógyszerész, mérnök, építész, igazságügyi szakértő, vagyonvédelmi, stb.) tagjai, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy bármilyen társas vállalkozásként folytatják az adott hivatást, regisztrálniuk kell. Tehát ha egy orvos pl. egy Bt. vagy Kft. keretében is végez orvosi tevékenységet, akkor a cég már Gazdálkodó Szervezetnek minősül, így kötelező a regisztráció. (Megjegyzés: a fent említett szervezet az orvosi tevékenységen túl végezhet más pl. kereskedelmi tevékenységet is.). A félreértést az a  magyar szabályozás okozza, amely az európaitól különbözve nemcsak a (képzettségük okán) természetes személyek hivatásrendi tagságát írja elő, hanem lehetővé teszi az adott területen működő vállalkozás tagságát is a hivatásrendi kamarában.

 

Példa: Gyógyszerész Kft-nek (Gyógyszerész kamara tagja) regisztrálnia kell nálunk. A gyógyszerész Kft gyógyszerész alkalmazottainak, és gyógyszerész tulajdonosának nem. De ha a gyógyszerész egyéni vállalkozó, akkor igen. Ez alól testületileg az ügyvédek azért kivételek, mert az ügyvédi iroda se nem egyéni se nem társas vállalkozás.

Vissza

 Budapesten van cégem székhelye, de a HKIK-nál vagyok kamarai tag. Hol regisztráljak és hova fizetem a kamarai hozzájárulást? Gondolom a tagdíjat továbbra is a HKIK-nak.

 

A regisztráció a BKIK-nál Budapesten szükséges, az 5000 Ft kamarai hozzájárulást is oda kell fizetni, viszont a tagságuk HKIK-nál van, tehát a tagdíjat a HKIK-nak kell továbbra is fizetni. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja (Gktv. 34/A.§ (3) bekezdés).

Vissza

 A takarékszövetkezetnek is regisztrálnia kell?

 

Igen, a szövetkezeteknek is székhely szerint. Ez alól kivétel a lakásszövetkezet, vagy pl. a termelő szövetkezet az agráriumban.

Vissza

 Hová kell utalnom a kamarai hozzájárulás összegét?

 

A kamarai hozzájárulás összegét, 5000 forintot a székhely szerint területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített számlájára kell utalni, mely a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara esetében: MKB Bank Zrt. 10300002-46800905-49020023. Egyébként készpénzben is be lehet fizetni a HKIK ügyfélszolgálati irodában.

Vissza

 A szellemi szabadfoglalkozásúaknak kell-e regisztrálni? 

 

Nem, ők nem esnek a törvény hatálya alá.

Vissza

 Klaszterek számára is kötelező a regisztráció?

 

Klaszter, mint szervezet számára nem kötelező a regisztráció, hiszen nem jogi személy. Azonban ha a klaszter menedzsment szervezet gazdasági társaságként működik, akkor számára kötelező a regisztráció.

Vissza

 Cégem mezőgazdasággal és élelmiszeriparral is foglalkozik. Kell regisztrálnom?

 

A törvény úgy szól, hogy ha a mezőgazdasági tevékenység a  főtevékenysége és emellett folytat bármilyen más pl. feldolgozóipari tevékenységet akkor nem kell a kereskedelmi és iparkamarában regisztrálnia.

Vissza

 Cégünknek számos telephelye és fióktelepe van országszerte. Most minden megyei kamaránál regisztrálnunk kell? Lehet ezt egy helyen intézni?

 

A vállalkozásoknak CSAK SZÉKHELYÜK SZERINTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁBAN kell regisztrálniuk. A regisztrációs íven persze fel kell tüntetni a fióktelepeket és telephelyeket.

Vissza

 HKIK tagja vagyok évek óta. Kell regisztrálni?

 

A HKIK tagoknak februárban adatlapot küldünk ki. Azt kell pontosítva visszaküldeni részünkre és elvégezzük a regisztrációt. Az önkéntes tagok a kamarai hozzájárulás összegét, az 5000 forintot levonhatják önkéntes tagdíjukból.

Vissza

 Ha egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét, akkor van-e regisztrációs kötelezettsége?

 

Ha az egyéni vállalkozó 2012. január 1-én már szüneteltette a tevékenységét, akkor a regisztrációs kötelezettsége az újbóli tevékenységmegkezdést követő 5 napon belül keletkezik. Ha 2012. január 1-ét követően kezdi meg a szüneteltetést, akkor már 2012. évre vonatkozóan van regisztrációs kötelezettsége, amely szüneteltetés, ha áthúzódik 2013-ra, vagy későbbre, akkor értelemszerűen, az újbóli tevékenységkezdést követően 5 napon belül kell regisztrálnia.

Vissza

 A regisztráció előfeltétele, előszobája az önkéntes tagságnak?

 

Annyiban előfeltétele, hogy törvény írja elő a regisztrációt, - még a kamarai tagoknak is. Így természetesen csak regisztrált cég kérelmezheti a kamarai tagságot, de azért ott az elnökség más szempontokat is mérlegel.

Vissza

 A kötelező kamarai tagság csak az 5000 Ft regisztrációs díjfizetéssel jár?

 

Nincs kötelező kamarai tagság. Csak kötelező kamarai regisztráció. Nagy különbség. A regisztráció a kamarai feladatok végrehajtását segíti. A tagság továbbra is önkéntes, azokat várja a kamarai tagság köreibe, akik már szakmailag bizonyítottak, és tudják, és akarják is munkájukkal és többlet (tagdíj) befizetésükkel a közös fejlesztési célokat segíteni. A kamarai tag a kötelező regisztráció mellett külön rangot jelent. A kamarai testületekbe csak rendezett tagsággal rendelkező vállalkozó képviselője választhat és választható.

Vissza

 Nem tudom, hogy egyesületnek és alapítványnak is regisztrálnia kell?

 

Sem egyesületnek, sem alapítványnak nem kell regisztrálnia, mert nem egyéni vagy társas vállalkozási kategóriák.

Vissza

 Már regisztráltam a kötelező építőipari regisztrációba a kamaránál tavaly. Most megint kell?

 

Igen, mert más-más jogszabályról van szó, más-más céllal. A HKIK nem emelheti át az építőipari nyilvántartásból automatikusan az adatokat a kamarai regisztrációba, továbbá a kamarai nyilvántartás az építőiparihoz képest más adatokat is tartalmaz. A kamara szeretné már évek óta elérni, hogy az állami (és most már a kamarai) nyilvántartásokat racionalizálják, egységesítsék, legyen egy ablakos rendszer, minél kevesebben szerencséltessék adatkéréssel a vállalkozásokat. Most is küzdünk ezért. Az eredményig viszont marad a kölcsönös többlet adminisztráció egyelőre.

Vissza

 A kamarai hozzájárulás összegét hogyan fizethetem meg?

 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara MKB 10300002-46800905-49020023 elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

Vissza

 Hogyan fizethetek, ha nincs bankszámlája a vállalkozásomnak?

 

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Amennyiben a vállalkozás számára a készpénzes vagy átutalásos megoldás nem megfelelő, akkor a Magyar Posta hálózatán keresztül belföldi postautalványon is fizethet, ennek díja (495 Ft) azonban a befizetőt terheli.

Vissza

 Fizethetem-e a kamarai hozzájárulást „sárga csekken”?

 

A HKIK-nak jelenleg nincs lehetősége a hozzájárulás fizetését készpénz átutalási nyomtatványon fogadni. Amennyiben ennek technikai akadályai elhárulnak, úgy a www.hkik.hu honlapunkon adunk erről tájékoztatást.

Vissza

Kapok-e számlát a befizetett kamarai hozzájárulásról?

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, (e-mail cím hiányában az értesítést postán küldjük) amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. 

Vissza

 

 Januárban regisztráltam és megfizettem a kamarai hozzájárulás összegét. Februárban a cégbíróságnál változtak az ügyvezető személyére vonatkozó adatok. Módosítani kívánom a kamaránál nyilvántartott adataimat. kell-e újra megfizetnem a hozzájárulást?

A nyilvántartásba vételi kötelezettség egyszeri alkalom 2012. március 1-ig, de a vállalkozás életében bekövetkezett változásokat (név, székhely, telephely, főtevékenység) a változástól számított 5 napon belül ugyancsak be kell jelenteni a kereskedelmi és iparkamaránál. A változás bejelentésének ismételt díjfizetési kötelezettsége nincs. A megfizetett kamarai hozzájárulás egy naptári évre szól.

Vissza

 Milyen következményei vannak a kamarai hozzájárulás meg nem fizetésének?

Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti határidőre a regisztrációs kötelezettséget, a kamara felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.  A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén, azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Vissza

 Önkéntes kamarai tag vagyok, nekem is meg kell fizetni a kamarai hozzájárulás összegét?

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek 

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni,

  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

 

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból.

  • Amennyiben Ön kamarai tagdíjról számlát még nem kapott, de ténylegesen megfizette a hozzájárulás összegét, úgy a kamara a tárgyévi számított tagdíj összegéből az 5000 Ft –ot levonja, és a csökkentett összegről állítja ki a számlát.

  • Amennyiben Ön a kamara által kiállított tagdíjszámlát a regisztrációs időszakon belül (2012. március 31-ig) kapta meg és megfizette, illetve február 29-ig az on-line és/vagy papíralapú regisztrációt megtette, de az 5000 Ft kamarai hozzájárulást nem fizette meg, úgy Önnek a kamara jóváírja a kamarai hozzájárulás összegét.

  • Amennyiben Ön önkéntes kamarai tag de a kamarai tagdíjat a kibocsátott számla alapján nem fizette meg, vagy a kamarai hozzájárulást nem fizette meg, vagy regisztrációra nem kötelezett, vagy vállalkozásának székhelye megyén kívül van és a székhely szerinti kamara részére a hozzájárulást nem fizette meg, úgy   tárgyévi megfizetendő tagdíja megegyezik a Tagdíjszabályzat szerint számított mértékkel.

Vissza

 Széchenyi Kártyát igényelek, köteles vagyok megfizetni a kamarai hozzájárulás összegét?

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni. A Széchenyi Kártya Program termékeit vagy a Kombinált Mikro hitelt kamarán keresztül igénylők esetében a kamara vizsgálja a társult szervezeti (érdekképviseleti, önkéntes kamarai tagsági, stb.) viszonyt illetve a kamarai hozzájárulás megfizetését. Az utóbbi hiánya esetében a kérelmet nem fogadja be a köztartozás létének okán, míg az előbbi esetben az ügyintézés díjából (17000 Ft) önkéntes kamarai tagság esetén 100%, társult szervezeti tagság esetén 50%-os mértékű kedvezményt biztosít az ügyintézés díjából.

 

Vissza

 Nem vagyok a kamarának önkéntes tagja, de ilyen tagsági viszonyt kívánok létesíteni. Engem is megillet a tagdíjkedvezmény?

 

A tagsági viszony létesítése a hatályos Tagdíjszabályzat szerint lehetséges. ez alapján Ön a belépés időpontjától időarányos tagdíj megfizetésére köteles. A kamarába nem újként alakult vállalkozásként belépő tag tagdíja az előző évi korrigált nettó árbevételéről tett nyilatkozata alapján, a mindenkor érvényes tagdíjszabályzat szerint, időarányosan kerül megállapításra úgy, hogy a tárgyévre minimálisan fizetendő tagdíj mértéke 12 000 Ft. Amennyiben az előző évi korrigált nettó árbevételéről tett nyilatkozata alapján a számított tagdíj mértéke éves szinten a 12000 Ft összeget meghaladja, úgy a 12 000 Ft összegen felüli rész a belépés napjától december 31-ig időarányosan kerül megállapításra.

 

Amennyiben Ön létező vállalkozásként kíván a regisztrációval együtt önkéntes tagsági viszonyt is létesíteni, úgy Önt is megilleti a tagdíjkedvezmény, ennek figyelembevételével az 5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetésén túl minimálisan további 7000 Ft tagdíj megfizetésére köteles (a számított 12000 Ft minimumtagdíj csökkentve 5000 Ft kamarai hozzájárulással).

 

Ebben az esetben Ön kérheti az önkéntes kamarai tagság igazolás kiadását a HKIK-tól. Ezen igazolás nem egyenértékű az építőipari regisztrációról szóló igazolással, melyet  azt www.mkik.hu címen található információk alapján igényelhet.

Vissza