Egyre gyakrabban lehet olyan külföldön szerzett – nem honosított – kezelői jogosultságokkal találkozni, amelyekből/ről nem állapítható meg, hogy milyen gépek kezelésére jogosítanak. Iránymutatást ad a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről. E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok beszámítására. E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés a szakmai gyakorlaton alapul.

  • Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget és azokhoz kapcsolódó szakképesítést, szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat.
  • Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is.

Nem minősül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek, illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismeréséről szóló, külföldi eljáró hatóság által hozott döntés. A külföldi kezelői jogosultságok honosítás nélkül Magyarországon semmilyen gép kezelésére sem jogosítanak, hazánkban az emelőgépek/targoncák kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges.

Amennyiben Európai Uniós tagállam munkavállalója rendelkezik a küldő államban gépkezelői jogosítvánnyal, akkor a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv szerint, úgynevezett határon átnyúló szolgáltatás keretében, ideiglenes munkavégzés során nincs honosítási, illetve az közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) rendelet szerinti elismertetési kötelezettsége.

 

Hogy van szabályozva a külföldiek emelőgépkezelői jogosultsága amennyiben külföldön szerezte?

A hatályos szabályozás alapján a külföldi kezelői jogosultságok honosítást követően vagy az ITM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítését követően jogosítanak Magyarországon gép kezelésére. 6. § (3) A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.

Az ITM rendelet előírása szerinti tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott képzésben és vizsgán külföldi állampolgár is részt vehet nem magyar nyelven. 32 (Az OKJ-s szakképesítés esetén erre nem volt lehetőség, ott a vizsga nyelve magyar volt.) A szaktanfolyami vizsgák elméleti vizsgáin – amennyiben a vizsgázó minden egyéb vizsgára bocsátási feltételnek megfelel – van lehetőség tolmács közreműködésével vizsgát tenni. A vizsgán csak – a KAV által megigényelt, – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által kirendelt tolmács működhet közre. A képzés során a tanulók megfelelő felkészítéséről a kívánt nyelven a képző szervnek kell gondoskodnia. [tanfolyami jegyzet, vizsgakérdések fordítása, idegen nyelvű oktatás, tolmácsolás stb.] A tanfolyami képzést a hatósági engedéllyel rendelkező képző végzi és a vizsgabejelentést ők intézik. A megrendelőnek a külföldi képzési igényt előre egyeztetni kell a képzővel, melyért az külön díjat számol(hat) fel. A vizsgára vonatkozó általános szabályok: A tolmácsos vizsgaigényt előre be kell jelenteni a KAV felé. A tolmácsot a KAV legalább 15 nappal a vizsga tervezett időpontja előtt igényli meg az OFFI-tól. A vizsgaigény bejelentésével költségviselőt is meg kell jelölni, aki részére az OFFI kiállítja a díjbekérőt. Külföldi állampolgár csak akkor vizsgázhat, ha rendelkezik állandó magyarországi magyar lakcímmel, vagy magyar vállalkozás foglalkoztatja. Az ezt igazoló okmányok másolatát a jelentkezési lappal együtt előzetesen be is kell küldeni. Tolmácsos vizsga önállóan (egyéb korlátozások hiányában) minimum 10 fő részvételével tartható. A tolmács kirendelése az elméleti vizsgák – adott képzésre vonatkozó – Tantervi és vizsgakövetelmények dokumentumban meghatározott vizsgaidőinek másfélszeres szorzóval figyelembe vett időtartamára szól. Az egy tolmács által egy napon tolmácsolható órák száma korlátozott. Egy jegyzőkönyvön (vizsgajelentőn) csak azonos nyelven vizsgázó vizsgázók szerepelhetnek. A gépkezelői szaktanfolyamokat illetően a tolmácsos vizsgák vizsgaszervezésének és lebonyolításának módját a KAV szabályozza.

A közlekedési hatósági szerv elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÚTI VIZSGÁZTATÁSI IGAZGATÓSÁG Szaktanfolyami Főosztály 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. Web: vizsgakozpont.hu

Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának további tájékoztatása az építőgép-kezelői jogosultságokról szóló tájékoztató kiegészítéséről ide kattintav olvasható.