Teljes jogú kamarai tag

A kamara teljes jogú önkéntes tagja lehet:

 • Minden, az önkéntes tagságot és az abból fakadó kötelezettséget vállaló
 • Heves megye területén gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet.

A kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján

 • tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen területi kamara szervezeti egységeinek ülésein;
 • amennyiben a kamara tagja, illetve a tag képviseletére jogosult természetes személy a tagozati küldöttválasztó gyűlések megtartása előtt legalább 60 nappal a tagokról vezetett nyilvántartásba felvételre került, és a tagsággal együtt járó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett
  • részt vegyen a területi kamarai küldöttek megválasztásában,
  • küldöttnek vagy más testületi szervezet tagjának válasszák, ill. a vele tagi (részvényesi), vezető tisztségviselői, illetőleg alkalmazotti jogviszonyban álló személyt küldöttnek, vagy testületi szervek tagjának válasszák,
  • tisztséget viseljen a kamarában;
 • igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara törvényben és az országos kereskedelmi és iparkamara alapszabályában rögzített térítésmentes és egyéb szolgáltatásait (rendezett, tartozás nélküli tagsági viszony esetén), éljen javaslattételi jogával bármely kamarai választott testület felé;
 • küldöttek útján részt vegyen a területi és országos gazdasági kamara Küldöttgyűlésén, ő maga és a képviseletében eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza a területi és az országos gazdasági kamara testületi szerveit és elnökét
 • az elnökség kamarából történő kizárás tárgyában hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kérje.

A kamara tagjának kötelessége, hogy:

 • megfizesse a tagdíjfizetési szabályzatban meghatározott összegű tagdíjat (Melyből ezáltal rendezésre kerül a kamarai hozzájárulás összege is.);
 • betartsa az Alapszabályban és a kamara más önkormányzati szabályzatában foglaltakat;
 • betartsa a választott kamarai testületek által hozott döntéseket;
 • a kamarai törvény rendelkezése (2. §. f. pont) szerint a kamarai tag képviseletére jogosult természetes személyében vagy a személy kamarai taghoz fűződő jogviszonyában bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelentse.